Koncepcja pracy szkoły


Misja szkoły

Szkoła zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Wychowuje uczniów świadomych i odpowiedzialnych za siebie i innych, posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczniów tolerancyjnych, akceptujących drugiego człowieka. Uczy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, przy jednoczesnym wychowaniu w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. Propaguje wśród uczniów zdrowy styl życia i ideę troszczenia się o swoje środowisko przyrodnicze. Szczególną uwagę poświęca rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i duchowemu uczniów.


Wizja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku kształci uczniów odpowiedzialnych, kreatywnych, posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, troszczących się o własne zdrowie, a także o środowisko przyrodnicze w którym żyją. Wspiera proces wychowania, dążąc do wykształcenia w uczniach świadomości tego, że przynależą do społeczności ludzkiej. Uczy poszanowania kultury i tradycji narodu polskiego oraz otwartości na kulturę innych państw.
By to osiągnąć szkoła:

 • jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, pozwala im na kreatywne działania, stwarzając warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne,
 • kształci w dziecku potrzebę wyrażania siebie, swojej osobowości i indywidualności,
 • dąży do poznawania przez ucznia swojego miejsca w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym, także poprzez zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i podstaw finansów,
 • od najmłodszych lat kształtuje u uczniów umiejętność logicznego i krytycznego myślenia,
 • pracuje w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu,
 • aktywnie włącza się do działań na rzecz społeczności lokalnej, działań charytatywnych i dla drugiego człowieka, daje możliwość wykazania się młodym wolontariuszom, tym samym rozwija wśród uczniów postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
 • wychowuje młodego człowieka do otwartości na inne kultury oraz do swobody komunikacyjnej, niezbędnej dla współczesnego Europejczyka współpracując ze szkołami z innych krajów, uczestnicząc w wymianie uczniów,
 • stawia na intensywną naukę języków obcych, również w formie zajęć dwujęzycznych,
 • kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego odżywia się i uczy mówić stanowczo NIE wszelkim uzależnieniom,
 • posiada kadrę tworzącą zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku:

 • rozumie świat, ludzi i samego siebie,
 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe, potrafi się uczyć, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • jest ciekawy świata, umie samodzielnie zdobywać informacje i poszerzać swoją wiedzę na podstawie różnych źródeł; umie samodzielnie rozwiązywać problemy,
 • jest otwarty na postęp technologiczno-cywilizacyjny; korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • ma poczucie wartości i indywidualności; prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,
 • jest tolerancyjny, jednak wykazuje postawy asertywne,
 • umie współpracować i współdziałać w grupie,
 • posiada umiejętność dokonywania samooceny oraz konstruktywnej krytyki,
 • jest odpowiedzialny – umie podejmować decyzje i przewidywać ich konsekwencje,
 • dobrze posługuje się językiem ojczystym, zna i szanuje historię oraz tradycje własnego kraju, regionu, miasta,
 • zna i rozumie rolę i znaczenie integracji w świecie oraz powiązania kultury polskiej z innymi kulturami oraz umie krytycznie je oceniać; szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy,
 • jest aktywny społecznie, wrażliwy na problemy społeczne i ekologiczne,
 • dba o swój rozwój fizyczny, prowadzi zdrowy tryb życia, jest odpowiedzialny za środowisko naturalne,
 • cechuje go wysoka kultura osobista,
 • umie określić swoje zainteresowania, możliwości i preferencje w kierunku dalszego kształcenia,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo siebie i innych.

Główne kierunki rozwoju szkoły

Cele ogólne realizacji koncepcji to:

 • stałe podnoszenie wyników dydaktycznych,
 • poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły,
 • podnoszenie efektywności w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenie/opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych i opiekuńczych (współpraca z rodzicami),
 • uwrażliwienie uczniów/dzieci na drugiego człowieka,
 • otwarcie szkoły na współpracę międzynarodową i edukację językową,
 • zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania szkoły.

Koncepcja zarządzania szkołą powinna być oparta na wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców.
Tylko sprawna, otwarta komunikacja, w której każda ze stron przejawia umiejętność słuchania połączoną z empatią oraz jasne i asertywne przedstawianie swoich uczuć i pomysłów, przy poszanowaniu dla uczuć i pomysłów partnera, daje gwarancję efektywnej współpracy. Wysoka jakość pracy szkoły zależy także od dobrej współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego oraz na współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ogromne znaczenie odgrywa także inspirowanie nauczycieli do stosowania nowatorskich rozwiązań.

Najważniejszymi elementami składającymi się na działalność szkoły będą:

 • działalność dydaktyczna,
 • działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza,
 • współpraca z rodzicami, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, promocja szkoły,
 • organizacja i zarządzanie.

Działalność dydaktyczna

Głównym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i kompetencje, by był odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym człowiekiem, aby potrafił uczyć się przez całe życie. Szkoła ma zapewnić wysoki poziom procesu dydaktycznego, stwarzający każdemu uczniowi szansę rozwoju, umożliwiający osiąganie wysokich efektów dydaktycznych. Zadaniem dyrektora szkoły i główną funkcją szkoły jest organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Niezwykle ważne jest, aby poruszać się w tym obszarze sprawnie i kompetentnie, podejmować działania z korzyścią dla rozwoju uczniów. Te cele chciałabym osiągnąć poprzez:

 • dbałość o wysoki poziom nauczania, z uwzględnieniem realizacji innowacji pedagogicznych oraz programów własnych,
 • badanie i analizowanie wyników dydaktycznych, wyciąganie wniosków i wdrażanie ich w pracy z uczniami,
 • systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej, zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizacji,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych, artystycznych, sportowych, wspierających rozwój, przygotowujących do egzaminów zewnętrznych,
 • stwarzanie uczniom możliwości udziału w konkursach celem promowania ucznia zdolnego oraz okazji do prezentowania własnych zdolności i zdobytej wiedzy,
 • kształcenie umiejętności kluczowych i logicznego myślenia,
 • systematyczne wskazywanie metod i sposobów uczenia się,
 • wdrażanie metody projektów edukacyjnych, które sprzyjają łączeniu wiedzy z praktyką, wzmacniają samodzielność, twórcze myślenie i aktywizują proces nauczania,
 • wdrażanie elementów oceniania kształtującego, wskazywanie uczniowi jakie umiejętności opanował, a nad czym jeszcze musi popracować,
 • doskonalenie umiejętności związanych z posługiwaniem się technologią informacyjną – wychowanie świadomego odbiorcy,
 • stworzenie możliwości nauki języka angielskiego, która da solidne podstawy do swobodnego posługiwania się nim w życiu codziennym – utworzenie klasy językowej ze zwiększoną tygodniową ilością godzin języka angielskiego, docelowo utworzenie klasy dwujęzycznej na poziomie klas siódmych,
 • realizacja projektów międzynarodowych za pośrednictwem platformy eTwinning,
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach realizacji programu Erasmus+ (znalezienie zagranicznych partnerów i dołączenie do projektu lub stworzenie projektu i aplikacja o finansowanie),
 • Euroweek – organizacja wyjazdów na warsztaty językowe prowadzone przez wolontariuszy z całego świata,
 • opracowanie i wdrożenie edukacji finansowej – „Finanse dla najmłodszych” i „Finanse dla klas starszych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny,
 • wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia – wyrównywanie szans edukacyjnych, wdrożenie efektywnego programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizację procesu nauczania,
 • zapewnienie wsparcia uczniom na drodze wyboru kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych – poszerzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego, organizowanie spotkań z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody, współpraca ze szkołami średnimi i wyższymi, analiza rynku pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą.

Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza

Ważne miejsce w codziennej pracy zajmują zagadnienia wychowawczo-profilaktyczne szkoły. Mają one na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Działania wychowawcze i profilaktyczne placówki muszą być jednolite i spójne, realizowane przy współudziale wszystkich członków społeczności szkolnej. Moimi priorytetami w tym obszarze będą:

 • stworzenie klimatu wychowawczego dającego poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów,
 • kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej poprzez uporządkowanie otoczenia wychowanka, określenie jasnych, zrozumiałych dla uczniów zasad i norm obowiązujących w szkole, uwrażliwienie uczniów na potrzeby i bezpieczeństwo innych ludzi,
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczniów, wspieranie inicjatyw samorządu, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez udział w różnego rodzaju programach i akcjach organizowanych w szkole i poza nią,
 • profilaktyka agresji i uzależnień – eliminowanie zachowań niepożądanych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia – stawiamy na ruch, zdrowe odżywianie,
 • kształtowanie właściwych wzorców osobowościowych, poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,
 • współpraca z fundacjami oraz prowadzenie akcji charytatywnych – zachęcanie uczniów do szerokiego udziału w wolontariacie,
 • podejmowanie inicjatyw współpracy, współdziałania między uczniami na różnych poziomach edukacyjnych (np. towarzyszenie starszych uczniów podczas ślubowania klas pierwszych, czytanie bajek maluchom, pożegnanie najstarszych klas przez młodszych kolegów, pomoc koleżeńska przy odrabianiu lekcji itp.),
 • rozwijanie postaw patriotycznych poprzez aktywowanie uczniów do udziału w obchodach świąt państwowych, okazywanie szacunku symbolom narodowym, kultywowanie tradycji szkolnej, wycieczki do miejsc historycznych,
 • szczególna troska o obchody Dnia patrona szkoły (np. prace projektowe uczniów przybliżające historię patrona, apele, sale pamięci, konkursy),
 • podejmowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej – organizacja imprez okolicznościowych (np.: Dzień Ziemi, Sprzątanie świata), segregowanie śmieci, akcje zbiórki sprzętu elektronicznego, baterii, makulatury itp.,
 • kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych i samego siebie wobec odmiennych poglądów, kultur, religii,
 • działania służące wychowaniu dla kultury (udział dzieci w organizacji apeli, uroczystości rocznicowych i patriotycznych wpisanych na stałe w harmonogram pracy szkoły, wyjazdy do teatru, na koncerty i do innych placówek kulturalnych), dbanie o rangę tych uroczystości poprzez właściwy ich odbiór,
 • organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wychowania, opieki, zagrożeń, itp.,
 • cykliczne i regularne zebrania rodziców z wychowawcami i dyrekcją szkoły i omawianie aktualnych problemów szkolnych, w tym wychowawczych, kierowanie rodziców do specjalnych ośrodków doradczych, konsultacyjnych.

Do realizacji tych zadań niezbędna jest pomoc wszystkich pracowników szkoły, wzajemna życzliwość, ciepłe relacje, a także dobre rozpoznanie warunków życia wychowanków. Nauczyciele i wychowawcy powinni na bieżąco monitorować potrzeby uczniów.


Współpraca z rodzicami, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, promocja szkoły

Owocna współpraca szkoły z rodzicami jest niezbędna w osiągnięciu sukcesu pedagogicznego przez każdego nauczyciela. Dlatego właśnie należy angażować ich do działań na rzecz szkoły, włączać w organizację imprez klasowych i ogólnoszkolnych. Moim nadrzędnym celem w tym obszarze jest poprawa atmosfery panującej w szkole i wytworzenie pozytywnego obrazu jej działań w środowisku lokalnym. W ramach współpracy z rodzicami planuję:

 • systematycznie zapoznawać rodziców z wynikami, sukcesami i problemami w nauce i zachowaniu poprzez organizowanie zebrań z rodzicami, dni otwartych, komunikację internetową oraz kontakty indywidualne,
 • angażować rodziców w organizację dni otwartych szkoły, festynów rodzinnych, wigilii klasowych, Dnia Dziecka oraz wszelkich innych imprez, uroczystości i wyjazdów,
 • czynnie współpracować z Radą Rodziców – współudział w podejmowaniu decyzji, zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działań, imprez itp.,
 • podejmować współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu, które wspierają pracę szkoły,
 • angażować młodzież do udziału w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w projektach organizowanych przez gminę,
 • ustalić sposób gromadzenia informacji o losach absolwentów i wykorzystywania ich do doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej,
 • analizować postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym, np. ankiety dla rodziców i uczniów w ramach przeprowadzanej ewaluacji wewnątrzszkolnej,
 • dbać o wizerunek strony internetowej, tak by była ona źródłem aktualnych informacji dla uczniów, rodziców oraz całego środowiska lokalnego,
 • prezentować sukcesy uczniów odniesione w konkursach, turniejach, olimpiadach na stronie internetowej szkoły,
 • nawiązać współpracę z lokalnymi mediami, w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowania działalności szkoły,
 • dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb środowiska, zapoznać z ofertą rodziców – broszury, foldery, publikacje, dni otwarte.

Organizacja i zarządzanie

Jako dyrektor będę starała się stworzyć wśród pracowników atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania, będę zachęcać do dyskusji i współdecydowania o celach, przedmiocie oraz zakresie własnej aktywności. Przed podjęciem decyzji wykorzystam rady, uwagi i propozycje współpracowników.
Zakładam także aktywną współpracę ze związkami zawodowymi. Demokratyczny styl zarządzania uważam za najbardziej efektywny, a także odpowiadający moim ideałom. W tym zakresie planuję:

 • systematyczne i efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na dany rok szkolny w oparciu o priorytety MEiN i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wnioski z nadzoru z ubiegłych lat, wyniki ewaluacji wewnętrznych, kontrolę, wnioski organów szkoły, własne obserwacje,
 • monitorowanie pracy nauczycieli w zakresie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy aktywności uczniów oraz kształcenie kompetencji kluczowych,
 • monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, a także monitorowanie spójności dokumentów szkolnych,
 • organizowanie szkoleń w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz dofinansowywanie dokształcania i doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły, wspieranie i motywowanie kadry pedagogicznej do doskonalenia zawodowego, rozwoju i uczestnictwa w nowych projektach edukacyjnych,
 • prowadzić politykę kadrową zgodnie z planowanymi i realizowanymi działaniami szkoły oraz kierunkiem jej rozwoju,
 • motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych,
 • motywowanie wszystkich pracowników szkoły do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań,
 • delegowanie uprawnień, czytelny przydział zadań oraz zakres czynności i odpowiedzialności pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • zapoznanie nauczycieli z kryteriami oceny pracy oraz przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego,
 • dbanie o politykę socjalną i pozapłacowe formy motywacji nauczycieli,
 • dbanie o właściwą atmosferę pracy poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów integracyjnych, szkoleń i warsztatów,
 • budowanie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa, stabilizacji, szacunku, dowartościowania, przynależności do zespołu w relacjach między pracownikami szkoły oraz kierownictwem szkoły a pracownikami,
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli zarządczej,
 • racjonalnie konstruować plan finansowy szkoły, dążyć do zaspokojenia potrzeb placówki,
 • efektywnie wykorzystywać środki finansowe, pozyskiwać środki pozabudżetowe poprzez pisanie projektów,
 • gospodarowanie mieniem w sposób planowy i racjonalny,
 • prowadzenie działań organizacyjnych sprzyjających wzmacnianiu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, poprawie estetyki i funkcjonalności szkoły,
 • racjonalnie zaplanować tygodniowy rozkład zajęć, rozkład przerw oraz plan dyżurów z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego, np. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i innych pracowników,
 • wzmocnienie roli rodziców w planowaniu pracy szkoły i realizacji jej zadań,
 • wzbogacanie sal lekcyjnych, pracowni i świetlicy o nowe środki dydaktyczne,
 • przegląd bezpieczeństwa na placach zabaw,
 • dokonanie prac związanych z terenem zielonym wokół szkoły, dosadzanie drzew, krzewów i roślin, dbanie o otoczenie szkoły.

Skip to content