Polityka prywatności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 11
62-035 Kórnik


Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie sp2kornik.pl jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, reprezentowana przez Dyrektora dalej zwana Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez: adres e-mail udostępniony na serwisie internetowym w domenie sp2kornik.pl lub telefonicznie.

Chronimy Państwa prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym macie Państwo prawo skontaktować się e-mailowo na adres iod@sp2kornik.pl w sytuacji, każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2019 r., poz. 123 tekst jednolity.).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.


Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszych serwisach wykorzystywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań.
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony adres e-mail i numer telefonu oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z Nami opinią o Naszych usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Zakres danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie sp2kornik.pl: adres IP Użytkownika.

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszego serwisu (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika serwisu, a logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Naszym serwisem internetowym zarządzają: Nauczyciel Informatyki oraz Dyrektor. Mamy dostęp do Państwa danych zebranych przez nasz serwis (adres IP ).


Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, organizacjom ani osobom poza Szkołą, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności – użytkownik wyraził na taką czynność zgodę lub innym podmiotom, organizacjom i osobom poza Szkołą, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych


Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność realizacji ustawowych zadań przez Szkołę. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, np. jeśli nie podacie Państwo Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na przysłane zapytanie,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu, np. w procesie realizacji czynności,
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych Osobowych, które wyrażone są poprzez:
  • zarządzanie serwisami internetowymi,
  • dostosowaniem ich zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań, zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

Prawa użytkowników

Prawa przysługujące użytkownikom serwisu internetowego w domenie sp2kornik.pl w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z wymienionych w polityce systemów informatycznych. Prawo to zostanie zrealizowane przez Administratora, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możecie Państwo zrealizować osobiście w Sekretariacie Szkoły lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w Sekretariacie Szkoły. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest
  z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w określonym celu.
 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w Sekretariacie Szkoły. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora Danych Osobowych zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne
  z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych regulującego działania Administratora Danych Osobowych w przetwarzaniu danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Szkoły. W szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby.

Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkowników serwisu internetowego w domenie sp2kornik.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Szkoła.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu internetowego w domenie sp2kornik.pl przez Użytkowników. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na serwisie internetowym w domenie sp2kornik.pl, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Skip to content