Regulamin stołówki


Podstawa prawna
§1

 1. art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej ustalenia opłat za wydawane posiłki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2

 1. Stołówka szkolna zorganizowana jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
 3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych z napojem.
 4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 5. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności І żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
 6. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 5.
 7. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych według harmonogramu ustalonego przez wicedyrektora szkoły.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki
§3

 1. Uprawieni do korzystania ze stołówki szkolnej są:
  a) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
  b) uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez OPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,
  c) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na kupno obiadów przez inne osoby. Obiady te sprzedawane są na wynos.

Ustalanie wysokości opłat za posiłki
§4

 1. Korzystanie z posiłków szkolnych jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły, w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 3. Informacja o wysokości opłat za posiłki szkolne udostępniona jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku.
 4. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej to koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 5. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej.
 6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności.

ZASADY ZAMAWIANIA I ODWOŁYWANIA POSIŁKÓW
§5

 1. Zamawianie posiłków odbywa się przez aplikację zamowposilek.pl.
 2. Rejestracji w aplikacji dokonuje Użytkownik. Użytkownikiem jest rodzic/opiekun prawny działający w imieniu ucznia.
 3. Zamówienia posiłku w aplikacji można dokonać na wybrany okres, od jednego dnia do jednego miesiąca.
 4. Zamówień posiłku lub rezygnacji z niego można dokonać najpóźniej do godziny 14:00 roboczego dnia poprzedniego.
 5. Opłaty za posiłki należy dokonać:
  a) przedpłatą online w aplikacji https://aplikacia.zamowposilek.pl,
  b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy szkoły 62 9076 0008 2001 0012 1587 0002, podając w tytule numer, imię i nazwisko użytkownika.
 6. Za datę wpływu uważa się datę zaksięgowania na koncie.
 7. W stołówce szkolnej wydawane są tylko obiady opłacone.
 8. Zwroty nadpłat dokonywane są na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w aplikacji https://aplikacja.zamowposilek.pl jako numer rachunku bankowego do zwrotów.
 9. Standardowo zwroty nadpłat dokonywane są przed końcem roku kalendarzowego, nie później niż do 31 grudnia danego roku oraz po zakończeniu roku szkolnego, nie później niż do 31 lipca danego roku.
 10. Zwrot nadpłaty może być dokonany każdorazowo na prośbę użytkownika w terminie 30 dni od daty wpływu pisma.

Zasady zachowania na stołówce
§6

 1. W stołówce szkolnej mają prawo przebywać wyłącznie osoby spożywające obiad w danym dniu, nauczyciele, obsługa szkoły.
 2. Przed wejściem do stołówki należy umyć lub zdezynfekować ręce.
 3. W stołówce obowiązuje cisza.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Uczniowie z jednej klasy spożywają posiłki przy tych samych stolikach, posługują się nożem i widelcem.
 6. Naczynia po spożyciu posiłku należy odłożyć w wyznaczone miejsce.
 7. Po zjedzeniu posiłku należy opuścić stołówkę.
 8. Zachowanie uczniów w stołówce podlega ocenie zgodnie ze statusem szkoły.
 9. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 10. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Zasady bezpieczeństwa
§7

 1. Po zjedzeniu posiłku przez grupę uczniów blaty stołów są czyszczone i dezynfekowane.
 2. Cała stołówka szkolna (wszystkie powierzchnie, które mogą być dotykane przez ucznia) podlega szczegółowej dezynfekcji na koniec każdego dnia.
 3. O bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie wydawania obiadów dbają dyżurujący nauczyciele, intendent oraz wychowawcy i opiekunowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8

 • O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.
 • Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 r.
Skip to content