Płatności


Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę:

  • dla uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej stanowiących koszty produktów zużytych do jego przygotowania – 6 zł za jeden posiłek,
  • dla pozostałych uprawnionych korzystających z posiłków w stołówce, uwzględniających koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce – 9 zł,
  • w sytuacji wzrostu kosztu produktów oraz innych mających wpływ na cenę posiłku, w porozumieniu z organem prowadzącym, wysokość opłat za posiłek może zostać podwyższona,
  • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłat także w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stołówki szkolnej, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Skip to content